Ring og hør mere Tel 70 200 433

Leje- og Forsikringsbetingelser 2015

Nedenstående generelle leje- og forsikringsbetingelser er gældende fra den 1. marts 2009.
Slagelse Liftudlejning ApS forbeholder sig ret til at ændre nærværende betingelser og lejepriser uden forudgående varsel. Der tages i øvrigt
forbehold for evt. trykfejl.
Alle priser er angivet excl. moms, miljøtillæg, brændstofforbrug, transport samt evt. rengøring og reparation efter brug.

 

1. Almindelige betingelser:

Den, der rekvirerer ydelser, betegnes i det følgende som lejer, og den, der præsterer de(n) rekvirerede ydelse(r), betegnes som udlejer – hér
Slagelse Liftudlejning ApS.
Nærværende lejebetingelser gælder for alle aftaler om udlejning og ydelser, der præsteres af udlejer. Endvidere gælder udlejers seneste prisliste.
Dokumenterne gælder i nævnte rækkefølge. Afvigelser er kun gældende, hvis de er skriftligt vedtaget for den enkelte opgave.

 

2. Udlejers ydelser og afregning heraf:

Udlejers ydelser kan omfatte:
– Materielleje (lifte m/- og u/betjening og hjælpemateriel).
– Betjening af materiel.
– Transport mellem udlejers plads og retur (EXW).
– Montering, om- og demontering.
– Rengøring af materiel
– Udbedring af skader
– Evt. supplerende forsikring (jvf. pkt. 4). og kan beregnes særskilt for materiel og arbejdsløn i henhold til udlejers seneste prisliste.

 

3. Forpligtelser og ansvar:

Evt. reklamation over fejl og mangler ved det leverede, skal ske på første lejedag. Senere reklamationer vil blive afvist.
Det påhviler lejeren at sikre, at lifte og hjælpemateriel kan fremføres på arbejdspladsen ad bæredygtige veje og opstilles på bæredygtig grund.
Lejer afholder alle udgifter til materiellets montering, demontering, betjening, afhentning og returnering, samt alle udgifter til brændstof, smøring, el
o.lign. Der må kun anvendes den af udlejer opgivne smøreolie, og der må aldrig påfyldes afgiftsfri og farvet dieselolie på lejet materiel.
Afmelding af det lejede kan kun ske ved direkte meddelelse indenfor normal arbejdstid til udlejer med et varsel på mindst 2 arbejdsdage. Udlejeren
har herefter ret til at videreudleje det udlejede materiel. Endelig afmelding skal gives til udlejeren senest kl. 14.00 på afmeldingsdagen. Evt. ventetid
debiteres lejeren.
Lejer eller en repræsentant for denne skal være til stede på lejeadressen ved materiellets ankomst, således at evt. instruktion kan gives.
Lejer må ikke tage materiel i brug før udlejer har meldt materiellet klar til brug. Materiellet må kun anvendes til de(t) formål, og den belastning der
fremgår af ordrebekræftelse/betjeningsvejledning.
Lejer må ikke ændre på eller ombygge det af udlejer opstillede materiel herunder fjerne eller flytte fastgørelser, konsoller m.m.
Lejer er pligtig at sikre, og er ansvarlig for, at det lejede anvendes på forskriftsmæssig og lovmæssig rette vis, at indgive anmeldelser til
myndigheder og tilsyn, at fremskaffe alle nødvendige tilladelser, at materiellet kun betjenes af sagkyndigt personel, at betjenings- og
belastningsforeskrifter følges, at materiellet ikke påføres misbrug af nogen art.
Reparationer på udlejers materiel, må kun udføres af udlejer eller en af udlejer anvist reparatør, og kun efter forudgående aftale.
Udlejer hæfter ikke for reparationer, som lejer desuagtet har ladet foretage under lejemålet.
Lejer er pligtig ved tilbagelevering, at aflevere det lejede i samme stand (incl. rengøring og afrensning), som det er modtaget, bortset fra normal
slidtage. Eventuel rengøring, udbedring, samt leje for den herved medgåede tid, sker for lejers regning.
Eventuelt manglende eller ødelagte dele, værktøj, betjeningsgreb, støtteplader, el-kabler, nøgler m.m. erstattes af lejer, og der betales leje indtil
erstatningsmateriel fremkommer.
Lejer er i lejeperioden pligtig til at foretage sikkerhedsmæssig kontrol og driftsmæssig vedligeholdelse af materiellet, som eksempelvis kontrol af
væskestand på batterier, opladning af batterier, smøring m.v. samt at holde materiellet rengjort.
Evt. skader på det lejede materiel skal straks meddeles udlejer. I tilfælde af tyveri, brand hærværksskader m.v., skal dette straks – og senest
indenfor 24 timer – anmeldes til politiet. Kvittering for anmeldelse fremsendes uden ophold til udlejer, idet denne betragtes som en forudsætning for
forsikringsdækning.
Udlejers personale skal til enhver tid have uhindret adgang – men ikke pligt – til at tilse (inspicere) det udlejede materiel.
Alle ydelser, såsom afspærringer, kørevej/plader m.m., at foretage anmeldelser til og fremskaffe tilladelser hos myndigheder, tilsyn og væsener,
udføres af lejer for dennes regning. Ventetid som følge af mangler herved debiteres lejer. Lejeren må ikke direkte eller inddirekte medvirke til, at
det lejede udnyttes udover dets foreskrevne ydeevne og anvendelse, ligesom lejer, hvor han eller hans ansatte deltager i/ved udførelsen af dele af
arbejdsoperationerne, er ansvarlig for, at disse udføres, således at arbejdsmiljølovens bestemmelser i et og alt overholdes (jvf. i så fald pkt. A.
Specielt for materiel uden betjening).
Foruden disse betingelser, gælder der særlige betingelser for leje af skure/moduler. Disse udleveres på forlangende.

 

4. Forsikringer og ansvar:

Lejeren bærer alene ansvaret over for sig selv og egne ansatte, tredjemand og udlejer med hensyn til skader, der ikke skyldes fejl eller mangler fra
udlejers side, herunder skader på ting, personer og materiel, som følger af forkerte vægtangivelser eller urigtige oplysninger om
jordens/underlagets bæreevne, forkerte eller mangelfulde beskrivelser af forholdene på arbejdspladsen, og/eller de forhold i øvrigt, hvorunder
materiellet skal anvendes.
Lejeren bærer alene risikoen for beskadigelse af arbejdspladsens tilkørselsveje, overfladebelægninger, underjordiske anlæg, installationer m.v.,
med mindre lejeren har anvist adgangs- og opstillingsmuligheder til og på arbejdspladsen, der ikke ville medføre sådan beskadigelse.
Udlejer påtager sig ikke risikoen for driftstab af nogen art, avancetab, andet indirekte tab eller følgeskader, uanset om sådanne tab/skader måtte
kunne henføres til det lejede. Dette gælder også ved maskinskader, arbejdsstandsninger og forsinkelser som følge af krig, ildsvåde, strejker af
enhver art, lock-out, myndighedsindgreb eller offentlige pålæg, nedbør, lav temperatur, vind eller andet vejrlig.
Lejet materiel må ikke udlånes eller udlejes til tredjemand, og ej heller flyttes fra den i lejeaftalen opgivne adresse (herunder heller ikke udenfor
Danmarks grænser) uden en skriftlig aftale med udlejer.
Lejer er forpligtet til at sørge for, at materiel, der måtte kræve kørekort eller certifikat, kun anvendes af personer med gyldige sådanne.
Udlejer har tillige tegnet forsikring, som dækker beskadigelse af det lejede. Lejer hæfter for selvrisiko ved skader med flg. Beløb beregnet ud fra
reparationsudgiften og det respektive materiels nyværdi:

Selvrisikogrp. Materiellets nyværdi (DKK) Selvrisiko (DKK)
1 0 – 20.000 7.500
2 20.001 – 60.000 10.000
3 60.001 – 100.000 12.000
4 100.001 – 200.000 16.000
5 200.001 – 350.000 20.000
6 350.001 – 500.000 25.000
7 500.001 –- ∞ 30.000
Skur/Letvogne Uanset nyværdi 20.000

Præmien andrager p.t. 5,5% af bruttolejen og specificeres specifikt på udlejers fakturaer. Forsikringsvilkårene udleveres på forlangende.
Udlejer har tegnet ansvarsforsikring mod det erstatningsansvar, som udlejer ifølge dansk ret måtte ifalde for skadetilføjelse på tredjemand eller
ejendom (tingskade). Forsikringen dækker for de ved én og samme hændelse forårsagede skader optil kr. 10.000.000,00 .
Udlejer hæfter aldrig for lejers drifts-, tids-, avance- eller andre indirekte tab, uanset om dette måtte kunne henføres til det lejede.
Udlejer påtager sig intet ansvar og ingen risiko udover dette beløb, hvorfor det påhviler lejeren, såfremt ansvar og risiko overstiger dette beløb, at
tegne supplerende forsikring. Såfremt udlejer måtte blive pålagt ansvar overfor tredjemand, er lejer forpligtet til at holde udlejer skadesløs for
ethvert ansvar, som går ud over det, lejer i henhold til nærværende lejebetingelser kunne gøre gældende mod udlejer.

 

5. Tilbud og priser:

Alle prisoplysninger, overslag, tilbud og ordrer er eksklusive merværdiafgift (moms), miljøbidrag samt evt. transport (t/r), rengøring, klargøring,
udbedring af skader m.v.. Lejepriser fremgår af den til enhver tid gældende lejeprisliste. For ethvert tilbud, overslag eller prisoplysning, der afgives
af udlejer, gælder nærværende “Leje- og Forsikringsbetingelser”.
Ethvert tilbud, overslag eller prisoplysning er maximalt gældende i 3 uger, og afgives altid med forbehold for mellemleje.

 

6. Fakturering og betaling:

Efter lejemålets afslutning, eller – for lejemål af længere varighed – ved hver uges/måneds slutning, fremsender udlejer faktura, som straks er
forfalden til betaling. Ved betaling senere end 3 uger efter fakturadato beregnes renter.
Debitering af renter er ikke ensbetydende med, at forfaldstid dermed udskydes.
Udlejer kan kræve forudbetaling af leje.
Eventuelle uoverensstemmelse/tvistigheder mellem lejer og udlejer eller eventuelle modkrav fra lejers side, berettiger ikke lejeren til at undlade
rettidig betaling af faktureret beløb.
Udlejer forebeholder sig ret til at fakturere den bestilte lejetid.
Udlejer forbeholder sig ret til at efterfakturere evt. afgivet rabat, ifald betaling ikke sker rettidigt.

 

7. Lejemålets løbetid og ophør:

Lejemål påbegyndes den dag, materiellet forlader pladsen, og ophører den dag, materiellet afhentes af udlejer eller returneres til udlejers plads.
Materiellet skal være afmeldt/returneret inden kl. 09:00, hvis ikke der skal ske beregning for den pågældende dag.
For alle lejemål forudsættes en 5 dages arbejdsuge á max. 8 timer. Hvor intet andet er aftalt er lejedagene mandag til fredag fra kl. 7.30 – kl. 15.30.
Ved benyttelse udover de 8 timer, beregnes 1 dags leje pr. påbegyndt nye 8 timer. Anvendes materiellet på lørdage og søndage beregnes disse
også som lejedage. Dagslejen beregnes for hele perioden, uanset om det lejede faktisk benyttes.
Udlejer har ret til at afbryde lejemålet uden varsel, herunder annullere lejeaftaler til senere udførelse og i tilfælde af lejers konkurs eller
betalingsstandsning at frigøre og afhente materiellet, for lejers regning, hvis de i nærværende betingelser anførte forpligtelser ikke overholdes af
lejeren, eller hvis betaling ikke indgår rettidigt. I så tilfælde kan udlejer ved egen foranstaltning fjerne det lejede fra arbejdspladsen, og alle udgifter
herved (incl. transport) skal betales af lejeren. Udlejer har ret til at opsige lejemålet med 4 ugers varsel, medmindre andet er anført i lejeaftalen.
Lejer kan ikke påregne at leje materiellet udover den aftalte lejeperiode.

 

8. Værneting:

For lejeaftaler med udlejer er dansk ret gældende, og enhver tvist mellem udlejer og lejer afgøres ved udlejers værneting.

Opret dig som kunde