Tlf. 70 200 433

Privatlivspolitik

Slagelse Lift er som dataansvarlig forpligtet til, jf. Databeskyttelsesforordningen artikel 13, at give
dig en række oplysninger i forbindelse med, at Slagelse Lift behandler personoplysninger om dig
som kunde.

1) DATAANSVARLIG

Slagelse Lift er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har indsamlet
om dig.

Kontaktoplysninger:
Slagelse Liftudlejning ApS
CVR-nr. 65 43 83 13
Teknikvej 4
4200 Slagelse
www.slagelselift.dk

Kontaktperson vedrørende behandling af personoplysninger: Anders Lindboe
Telefon: 58 58 01 51
Mail: al@slagelselift.dk

2) BEHANDLINGSFORMÅL OG BEHANDLINGSGRUNDLAG:

Kundeoplysninger:
Hvis du er kunde ved os, behandler vi følgende oplysninger om dig:

Navn eller navn på relevant kontaktperson

 • Adresse
 • E-mail
 • Telefonnummer og mobilnummer
 • Evt. stilling
 • Ordrehistorik
 • Faktura- og betalingshistorik
 • Evt. rykkerskrivelser og informationer om inkassobehandling

Formålet med vores behandling af oplysningerne er etablering og gennemførelse af kundeaftaler,
fakturering til kunder, betaling og eventuel inkassoprocedure.

Grundlaget for vores behandling af kundeoplysninger er følgende:

 • Opfyldelse af en aftale med den registrerede, eller håndtering forud for en aftale på den
 • registreredes anmodning
 • Nødvendighed for overholdelse af retlig forpligtelse

Oplysninger om besøgende på hjemmeside og modtagere af nyhedsbrev:

Hvis du besøger vores hjemmeside eller modtager vores nyhedsbrev, behandler vi følgende oplysninger om dig:

 • Mailadresse og samtykke
 • P-adresse
 • Accept af cookies

Formålet med vores behandling af oplysningerne er markedsføring samt analyse af besøgende

Grundlaget for vores behandling af oplysningerne er følgende:

 • Samtykke

Oplysninger om besøgende på Slagelse Lifts matrikel:

Hvis du besøger vores virksomhed/matrikel, behandler vi følgende oplysninger om dig:

 • Videooptagelser i forbindelse med TV-overvågning ved indgangsparti og facade

Formålet med vores behandling af oplysningerne (TV-overvågning) er kontrol med, hvem der
besøger Slagelse Lifts matrikel. Herudover er formålet præventive foranstaltninger (sikring mod
indbrud, tyveri m.v.)

Grundlaget for vores behandling af oplysningerne er følgende:

 • Slagelse Lifts legitime interesse i at undgå indbrud, tyveri m.v.

3) VIDEREGIVELSE AF PERSONOPLYSNINGER:

Hvis du besøger vores virksomhed/matrikel, behandler vi følgende oplysninger om dig:

Videooptagelser i forbindelse med TV-overvågning ved indgangsparti og facade

Formålet med vores behandling af oplysningerne (TV-overvågning) er kontrol med, hvem der
besøger Slagelse Lifts matrikel. Herudover er formålet præventive foranstaltninger (sikring mod
indbrud, tyveri m.v.)

Grundlaget for vores behandling af oplysningerne er følgende:

 • Slagelse Lifts legitime interesse i at undgå indbrud, tyveri m.v.

3) VIDEREGIVELSE AF PERSONOPLYSNINGER:

I det omfang, der er et formål hermed, videregives de personoplysninger, vi indsamler om dig,
til tredjemand.

Kundeoplysninger videregives i det omfang, der er krav herom, til vores eksterne revisor, eksternt bogføringsprogram og til SKAT.

Herudover anvender vi eksterne databehandlere til IT- og systemadministration.

Vi har indhentet databehandleraftaler med alle databehandlere, der sikrer, at al behandling af
personoplysninger ved vores databehandlere sker i overensstemmelse med gældende regler
samt i henhold til de minimumskrav, vi har opsat til tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger.

I det omfang dine oplysninger videregives til serviceudbydere uden for EU, sikrer vi os, at der er
det nødvendige overførselsgrundlag.

4) SLETNING AF PERSONOPLYSNINGER:

Vi sletter alle personoplysninger, når vi ikke længere har et formål med at behandle oplysningerne. Alle kundeoplysninger slettes efter 3 år.

Alt videomateriale fra TV-overvågning slettes efter 30 dage.

Alt regnskabsmateriale opbevares, jf. bogføringsloven, i 5 år fra udgangen af det regnskabsår,
materialet vedrører.

Øvrige oplysninger, vi har fået samtykke til at gemme, slettes når samtykket tilbagekaldes, eller
der ikke længere er et formål med opbevaringen.

5) FORTROLIGHED

Alle vores medarbejdere er instrueret i, at alle personoplysninger, vi behandler, håndteres
med fuld fortrolighed.

6) DINE RETTIGHEDER

Du har efter Databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forbindelse med vores behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte Slagelse Lift pr. mail på so@slagelselift.dk

Du har følgende rettigheder:

 • Ret til at se oplysninger (indsigtsret). Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi
  behandler om dig.
 • – Ret til berigtigelse (rettelse). Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.
 • Ret til sletning. I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden
  tidspunktet for vores almindelige generelle sletningsforpligtelse indtræffer
 • Ret til begrænsning af behandling. Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af
  dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen,
  må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit
  samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.
 • Ret til indsigelse. Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige
  behandling af dine personoplysninger.
 • Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet). Du har i visse tilfælde ret til at
  modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som kan findes på www.datatilsynet.dk.

7) KLAGE TIL DATATILSYNET

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Kontakt os